Уважаеми клиенти на „АД Вълова и Ангелова“,

Моля да имате предвид, че дружеството ни е „Администратор“ на лични данни, по отношение на данните, които събираме от клиентите на адвокатското дружество- физически лица, с цел договори по процесуална защита и съдействие по определени казуси, включително съдействие и правни услуги пред различни органи и организации, както и трети лица, а ако сключите директен договор с всеки от адвокатите, то тогава те са Администратори по отношение на личните ви данни.

Ако Адвокатското дружество предостави личните Ви данни по възлагане с отделен договор на друго лице / например на счетоводител, на друго адвокатско дружество, др./, между Адвокатското дружество и съответното лице - „Обработващ личните данни“ или „Съвместен администратор“/, то тогава между адв. дружество и това лице ще бъде сключен договор за обработване на данни, като Вашите права и интереси ще бъдат защитени. Разбира се, Вие ще бъдете уведомени със съответната декларация за поверителност за всяка цел на обработване на данните Ви, включително дали има Обработващ личните данни/Съвместен администратор на данните Ви, който ги обработва заедно с АД „ Вълова и Ангелова“.

Молим да имате предвид, че, когато е необходимо данните Ви да се предоставят в съда, за целите на процесуалното представителство, съдът е самостоятелен администратор на личните Ви данни, който ги обработва в съответствие със своята политика; адвокатското дружество или адвокатите-съдружници нямат контрол върху начина, по който се обработват данните в съда. Ние обаче ще заличим всички данни от документите, които не са необходими за целите на конкретното дело.  При всички случаи ще бъдете уведомени дали данните са предадени в съда и респективно, кой съд се явява администратор на личните Ви данни, за да се запознаете с неговата политика.

По-долу се запознайте с основните дефиниции na Общия регламент за защита на личните данни:

„Администратор“ на лични данни е юридическо лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

Лични данни“ е всяка информация, която идентифицира субекта или е в състояние да го идентифицира (име, адрес, ЕГН, дата на раждане, номер на лична карта, телефон, електронна поща и др.);

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Субект на данни“ е само физическо лице, което може да бъде идентифициран пряко или непряко чрез определена информация за него, която директно или индиректно го идентифицира, или е в състояние да го идентифицира.

„Съвместни администратори“ са двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата за обработка на лични данни.

На всеки клиент- физическо лице дружеството ни изпраща декларация за поверителност, в която се посочват данните, които дружеството ни обработва, целта за обработване, обработващи личните данни лица, ако има такива, респективно съвместни администратори, ако има такива, срок на обработване, предаване на данни, ако има такова.  В декларацията за поверителност ще бъдете информирани за правата, които имате като субект на данните и реда за реализирането им в АД „Вълова и Ангелова“.

За улеснение, по-долу сме посочили отново правата, които имат субектите на лични данни и реда за реализирането им в дружеството ни:

Във връзка с обработването на личните Ви данни имате следните права:

- да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време - исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен вид и да бъдат адресирани до имейл адреса, посочен по-долу, или на следния пощенски адрес, препоръчано с обратна разписка: град София, ул. "Св. София" 8, офис 507. Искането /може да бъде озаглавено също заявление или молба, по преценка на субекта на данни; важно е да е ясен смисълът на текста, самоличността на лицето и какво е искането/ е в свободна форма, но трябва да включва всички детайли, които ще помогнат на администратора да намери личните Ви данни / най-малко името Ви, номера на делото/. Достъп може да бъде предоставен до архивирани данни, но не и до изтрити данни; При наличие на необходимите предпоставки ще бъде предоставен достъп по личните данни.

- да поискате коригиране на личните данни, които са неточни/неактуални (например, коригиране може да бъде поискано, когато името, адресът или друга информация относно субекта на данни е сгрешена или когато е настъпила промяна във вече предоставена  информация - например е променен адресът на лицето). За тези цели трябва да подадете отделно искане/ заявление/молба-свободен текст, в което да посочите актуалните лични данни. Искането за коригиране на лични данни трябва да бъде подадено в писмен вид-свободен текст с данни / дело, имена др./, които ще помогнат за идентифициране на данните Ви, и да бъде адресирано до имейл адреса, посочен по-долу, или на следния пощенски адрес, препоръчано с обратна разписка: град София, ул. "Св. София" 8, офис 507. Когато администраторът не предприеме действия в отговор на искане за корекция на данните, той трябва да обясни причините за това на субекта на данни, като го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган;  При наличие на предпоставките за това, данните ще бъдат коригирани и ще бъдете уведомен за това.

- да поискате администратора на личните Ви данни да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани/архивирани, но не и обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ; при наличие на предпоставките ще бъдат ограничени личните Ви данни. За целта следва да подадете искане/молба/ заявление свободен текст с посочване на име, номер на дело и др. идентифициращи данни, като исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен вид и да бъдат адресирани до имейл адреса, посочен по-долу, или на следния пощенски адрес, препоръчано с обратна разписка: град София, ул. "Св. София" 8, офис 507. При наличие на предпоставките за това, данните ще бъдат ограничени и ще бъдете уведомен за това. При отказ, ще бъдете уведомени, като администраторът ще се мотивира за отказа.

- да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора В) по причини от обществен интерес в областта на  общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  За изтриването е нужно да подадете искане/ заявление/молба свободен текст  на електронната поща на който и да е от адвокатите или препоръчано с обратна разписка на посочения адрес, на което искане следва да бъде отговорено в срок. Когато са налице предпоставките, данните се изтриват отвсякъде, където се съхраняват. Ако не са налице предпоставките за изтриване, ще бъдете своевременно уведомен и уведомлението следва да бъде мотивирано. Искането / заявлението / молбата следва да съдържа идентификация на лицето и делото/случая/договора по който администратора е страна, за да може да бъдете идентифициран. Исканията трябва да бъдат изготвени в писмен вид и да бъдат адресирани до имейл адреса, посочен по-долу, или на следния пощенски адрес, препоръчано с обратна разписка: град София, ул. "Св. София" 8, офис 507.

- при необходимост личните данни да бъдат използвани за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие,  ще Ви бъде предоставено ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще бъде изискано Вашето предварително съгласие за новата обработка.

- във всеки случай на висок риск за защита на личите ви данни ще бъдете уведомен

- имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg)

Информираме Ви, че Дружеството ни е взело необходимите технически и организационни мерки, с цел защита на Вашите лични данни, като ще бъдете информирани винаги, ако има риск

За всякакви въпроси в областта на личните данни можете да пишете на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .