Търговско право

 • регистрация на всички видове търговски дружества и ЕТ, изготвяне и депозиране на всички необходими документи пред Агенция по вписвания - Търговски регистър
 • възможност за бързо подаване на документите с електронен подпис, което спестява 50% от дължимата държавна такса
 • представителство пред Агенция по вписвания с изрично адвокатско пълномощно, което спестява на клиента време и разходи за нотариална заверка на документите
 • изготвяне на документи за приемане/изключване на съдружник в търговско дружество, смяна на управител, изготвяне на договори за прехвърляне на дружествени дялове/акции по ТЗ, изготвяне на учредителни актове на (Е)ООД, (Е)АД, СД и др., както и изготвяне на всички необходими документи във връзка с вписване на промени в статуса на търговски дружества
 • ликвидация на търговски дружества - изготвяне на всички правни документи при прекратяване и заличаване на ООД
 • изготвяне на договори за търговски продажби, договор за лизинг, договор за наем на търговски складове и офиси
 • изготвяне на комисионни договори, договор за търговско посредничество, консултации във връзка с дейността на търговски пълномощник, търговски посредник, прокурист
 • процесуално представителство по търговски спорове
 • изготвяне на жалби и представителство пред съда в случай на постановен отказ от Агенция по вписвания
 • възможност за текущо правно обслужване на вече регистрирани дружества въз основа на договор за абонаментно обслужване или сключване на отделни договори за правна помощ
 • готовност за работа в екип със счетоводител /счетоводна къща с цел осигуряване на пълно, ефективно и качествено обслужване на клиентите
 • изготвяне на документи във връзка с публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър
 • регистрация на дружества по Закона за лечебните заведения
 • регистрация и пререгистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършване на промени по вече регистрирани юридически лица с нестопанска цел, представителство пред Министерство на правосъдието


Вещно право

 • изготвяне и проверка на предварителни договори за покупко-продажба на имот по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
 • извършване на проверки за наличие/липса на тежести върху имота, снабдяване с удостоверение за тежести от Агенция по вписвания
 • изготвяне на проект за нотариален акт за покупко-продажба, дарение, замяна, учредяване на вещно право на ползване и др., изготвяне на констативни нотариални актове за собственост
 • представителство пред нотариус, данъчни служби, общини, Агенция по вписвания при покупка на имот в страната
 • проверка на всички релевантни документи с цел своевременно установяване на тяхната редовност и законосъобразност
 • организиране и представителство на срещи с другата страна по сделка, водене на преговори и осъществяване на непрекъснат контакт с представители на продавача/купувача
 • процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при искове за разваляне на договор, неустойки, обезщетения или други претенции в случай на нарушени договорни клаузи, обявяване на предварителните договори за окончателни пред съд
 • дружеството има богата практика по искове за делба на недвижими имоти, както и по искове за обезщетение за лишено ползване на имот от съсобственик по чл. 31, ал. 2 ЗС, вкл. изготвяне на нотариални покани за предоставяне на достъп до имот и заплащане на наем

 

Семейно и наследствено право

 • изготвяне на брачни договори, консултации по сключване и прекратяване на брачни договори
 • изготвяне на споразумения за развод по взаимно съгласие и представителство пред съд при одобрявне на споразумението
 • защита при дела за развод по исков ред, спор за родителски права, издръжка, ползване на семейно жилище и др. Дружеството има богат опит в семейните дела с международен елемент
 • представителство пред Министерство на правосъдието в случаите на упражняване на правата по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международните отвличания на деца от 1980г.
 • изготвяне на завещания и съдействие за депозиране на саморъчни завещания при нотариус
 • правни консултации и представителство в областта на наследяването, включително възстановяване на запазена част от наследство, съдебна делба, оспорване на завещание, претендиране на обезщетение за лишаване право на ползване на наследствен имот и др.

 

Правна помощ във връзка със защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните)

 • Консултации и правни становища по Общия регламент относно защитата на личните данни;
 • Изготвяне на анекси към трудови и граждански договори или съответни договорни клаузи във връзка с новите изисквания на Регламента;
 • Изготвяне на всички необходими декларации и други документи, свързани със защитата на личните данни при тяхната обработка, в зависимост от спецификата на дейността на съответното дружество;
 • Представителство пред Комисията за защита на личните данни в случаите на нарушение на разпоредбите на Регламента

 

Трудово право

 • за работници и служители - консултации по трудовоправни въпроси, изготвяне на анекси/споразумения за изменение и прекратяване на трудови договори, водене на преговори с цел постигане адекватна защита интересите на клиента. В трудовоправните отношения понякога е по-важно страните да избегнат съдебната зала и да решат проблемите по пътя на преговорите. В тази връзка е изключително важна и ролята на адвоката, чиято адекватна намеса би спестила на клиента допълнителните разходи и излишно време.
 • водене на дела за защита при незаконно уволнение, при искове за имуществена отговорност на работодателя/служителя
 • водене на административни и граждански дела при трудови злополуки
 • за работодатели предлагаме изготвяне на пълен пакет документи-трудови договори, съобразени с всеки индивидуален случай, анекси, договори за управление, вътрешни правила за трудовия ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд и т.н. Целта ни е за защитим интересите на клиента си и да предотвратим евентуални съдебни процеси или санкции, които биха могли да бъдат наложени от Инспекцията по труда

 

Интелектуална собственост

 • изготвяне на договори и други споразумения в областта на авторското право, в това число договори за изключителна/неизключителна лицензия
 • консултации във връзка с регистрация на търговски марки, изготвяне на договори за изключителна/неизключителна лицензия на търговска марка
 • процесуално представителство в случай на нарушени права при търговски марки/в областта на авторските права

 

Данъчно право

 • консултации и процесуално представителство във връзка с обжалването на данъчно-ревизионни актове
 • процесуално представителство във връзка с обжалване на наказателни постановления и други административни актове


Конкурентно право

 • Консултации във връзка с предотвратяване или избягване на нелоялна конкуренция
 • Процесуално представителство пред КЗК, ВАС по спорове, свързани с нелоялната конкуренция


Защита на потребителите

 • консултации и помощ във връзка с предявяване на искове с малък имуществен интерес съгласно европейската процедура по Регламент № 861/2007
 • подаване на жалби пред Комисия за защита на потребителите
 • обжалване на наказателни постановления на КЗП и представителство пред съд
 • съдействие за подаване на жалба чрез алтернативните способи и платформи за разрешаване на потребителски спорове


Услуги за онлайн магазини
Предлагаме изготвяне на пълен пакет документи за онлайн магазини, включително:
 • общи условия, съобразени със ЗЗП, както и със Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки /в сила от 01.01.2022г./
 • документи за връщане на стока/поправка/замяна
 • констативни актове
 • заявление за разваляне на договор от разстояние и др.
 • пълен пакет документи, покриващи изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR), вкл. Политика за защита на личните данни, Декларация за поверителност и др.

 

Разрешаване на спорове. Процесуално представителство

 • изготвяне и депозиране на искови молби, отговори на искови молби по чл. 131 ГПК, становища, въззивни и касационни жалби и др. по искови производства
 • консултации по заповедното производство, изготвяне на заявления за издаване на заповеди за изпълнение, както и на  възражения по вече издадени заповеди за изпълнения
 • защита интересите на клиента в съдебни заседания, осигуряване на всички релевантни доказателства в хода на съдебния процес
 • Правна защита на абонати на дружества, предоставящи услуги в областта на топлоснабдяването, електроснабдяването, мобилни оператори, колекторски фирми и др. - Дружеството се занимава изключително с дела срещу Топлофикация/ ЧЕЗ, др, като извършва процесуално представителство по заведени дела срещу длъжници.

 

Изпълнително производство

 • образуване и водене на изпълнително дело от името на взискателя;
 • обжалване актовете и действията на частен/държавен съдебен изпълнител пред съда;
 • защита правата и интересите на взискателя или длъжника в хода на изпълнителното производство, в това число завеждане на искове, подаване на възражения, сключване на споразумение и др.

 

Правна защита и съдействие при нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

 • изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
 • представителство пред Съда по правата на човека в Страсбург;
 • изготвяне на молби за претендиране на обезщетение пред Инспектората към Министерство на правосъдието в случаите на забавени съдебни производства, свързани с нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи

 

Съдействие пред Европейските институции:

 • Изготвяне и подаване на индивидуални жалби пред Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския омбудсман, както и други европейски институции и организации, в зависимост от конкретния случай на клиента

 

Услуги от медицинското право, подходящи за медицински центрове, амбулатории, фармацевтични фирми и др.

 • Консултации и изготвяне на правни становища във връзка с действащите нормативни актове;
 • Изготвяне на различни договори, свързани с медицинското обслужване;
 • Изготвяне на вътрешни актове, уреждащи дейността на лечебните заведения;
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване/изменение на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по Кодекса на труда /КТ/ и др.; Изготвяне на съответните документи, свързани със защита на личните данни на служители и контрагенти;
 • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Върховен Административен Съд /ВАС/във връзка с оплаквания за нелоялни практики и др.;
 • Изготвяне на възражение срещу административен акт или обжалване на актове по ЗАНН

 

Наказателно право

В областта на наказателното право дружеството може да съдейства само с подаване на сигнали до прокуратурата и другите официални институции за защита правата и интересите на пострадали лица, жертва на престъпления.

 

Дружеството предлага съдействие пред различни административни органи и институции, които са подходящи за живеещи в чужбина граждани, както и за лица, които нямат възможността или времето да се снабдят сами с необходимите документи от институциите. Освен това, адвокатите в дружеството разполагат с квалифициран електронен подпис, който позволява някои от услугите, посочени по-долу, да се извършват по-бързо или да спестят на клиента държавни такси (например, подаване на заявления до търговския регистър).

Изброяването не е изчерпателно и може да включва следните услуги:

 1. Справки с електронен подпис в Търговски регистър, изваждане на удостоверения за актуално състояние, както и документи от партидата на дружествата. Необходимо е само пълномощно в обикновена писмена форма.

 2. Справки в Имотен регистър по лице и имотна партида с електронен подпис.

 3. Изваждане на скици/схема на самостоятелен обект от Агенция по геодезия, картография и кадастър посредством електронен подпис. Необходимо е само пълномощно в обикновена писмена форма.

 4. Справки в община за дължими местни данъци и такси, изваждане на заверен препис или дубликат от акт за брак, акт за смърт и др. с пълномощно в обикновена писмена форма

 5. Съдействие за снабдяване с удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на адрес, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за семейно положение и др.

 6. Съдействие пред съд за издаване на европейско удостоверение за наследници

 7. Проверка и справки на изпълнителни дела. Необходимо е само пълномощно в обикновена писмена форма.

 8. Проверка на актове и справки в нотариални кантори, съдействие при изваждане на препис от нотариални актове, заверени пред нотариуса. Необходимо е само пълномощно в обикновена писмена форма.

 9. Съдействие за изваждане на документи от архивирани дела в съд, както и на заверени преписи от документи по дело. Извършва се чрез пълномощно в обикновена писмена форма

 10. Съдействие за заличаване на ипотека, както и за заличаване и вписани на искови молби. Извършва се чрез пълномощно в обикновена писмена форма

 11. Подаване на заявления пред Община за погасяване на данъци по давност. Извършва се чрез пълномощно в обикновена писмена форма

11. Подаване на молба за погасени задължения пред ЧЕЗ, Топлофикация и др. Извършва се чрез пълномощно в обикновена писмена форма

12. Представителство пред Дружества за събиране на вземания. Извършва се чрез пълномощно в обикновена писмена форма

13. Извършване на официално заверени преписи на документи от адвокат. 14.Заплащане за разноски, такси и данъци от името на клиента, подходящо за лица, живеещи в чужбина

15. Подаване на молби/сигнали пред Инспекция по труда

16. Подаване на молби/сигнали пред Комисия за защита на личните данни

17. Подаване на молби и заявления пред Министерство на правосъдието, пред Инспекторат към ВСС, включително такива за обезщетения

18. Изготвяне на двуезични текстове на молби и документи / български, английски език/. Подходящо за лица, живеещи в чужбина

 

Адвокатско дружество „Вълова и Ангелова” има богат опит в представителството на български и чуждестранни физически и юридически лица пред съдилищата в Република България. Дружеството осигурява качествена и адекватна защита на своите клиенти, като наша политика е да консултираме клиента за всяка стъпка в развитието на съдебния процес, за всички рискове и изненади, които биха могли да станат реалност.